Pálení biologického materiálu


Zahrádkářská sezóna začíná obvykle jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři k
odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. Každoročně si tato činnost vyžádá
několik lidských životů, zejména starších osob. Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno
hned třemi zákony České republiky: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a
krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Zákon o požární ochraně
stanovuje toto:
§ 5, odst. 2: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této
činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému
Hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto
dotčena. (zákon o myslivosti, lesní zákon, zákon o odpadech, zákon o ovzduší).
§17, odst. 3, písm. f): Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů.
§76, odst. 2, písm. n): HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až
do 500 tisíc Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost
vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že vypaluje porosty nebo neoznámí spalování
hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví
opatření proti vzniku a šíření požáru.
§76, odst. 4: Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost,
za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může
hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do
výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.
§78, odst. 1, písm s): Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo vypaluje porosty.
§78, odst. 2: Za přestupek podle odstavce 1 písm. m) až z) lze uložit pokutu do 25 tisíc Kč. 


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.