Povodně

1. Jaké mám povinnosti, jakožto vlastník nemovitosti, nacházející se v záplavovém území?

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území, mají za povinnost odstraňovat předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtoku nebo ucpání koryta toku, dále zajišťují pracovní síly a věcné prostředky k zabezpečení svých předmětů a zařízení během povodně. Mají za povinnost se také podílet na povodňové hlásné službě a v případě potřeby zpracovávají povodňové plány. Pro bližší informace se obraťte na příslušný vodoprávní úřad.

2. Kde se dozvím, zdali můj dům nestojí v záplavovém území?

Zda nestojí Váš dům v záplavovém území, zjistíte z platného územního plánu na stavebním odboru nebo na odboru životního prostředí místně příslušného obecního úřadu. Podrobnosti lze získat na webových stránkách www.dppcr.cz .

3. Čemu vlastně říkáme povodeň?

Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků (řek, potoků) nebo povrchových vod (rybníků či jezer), při kterém dochází k zaplavení okolního území a voda může způsobit škody. Je to také stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Podle příčin vzniku dělíme povodeň na:

  • přirozenou – způsobenou přírodními vlivy jako je krátkodobý prudký a vydatný déšť, dlouhotrvající déšť, rychlé tání sněhu, ledové bariéry na vodních tocích apod.
  • zvláštní – způsobenou umělými vlivy jako jsou havárie na vodních dílech, narušení či protržení hráze, porucha na výpustním zařízení apod.

4. Jaké známe stupně povodňové aktivity a k čemu jsou dobré?

Nastane-li nebezpečí povodně, zahajují se předem připravená opatření dle povodňových plánů. Povodňové orgány řídí, koordinují a kontrolují prováděnou činnost, organizují záchranné akce, zajišťují ochranu osob a majetku. Rozsah těchto činností se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace. Ta se vyjadřuje stupněm povodňové aktivity, a to jak na vodních tocích, tak na vodních dílech.

Rozlišujeme tři stupně povodňové aktivity:

1. SPA – stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny vodních toků, na vodních dílech při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů. Hlásná a hlídková služba zahajuje svoji činnost. Situaci je třeba věnovat zvýšenou pozornost, sledovat předpověď počasí a její vývoj.

2. SPA – stav pohotovosti - voda se dostává mimo své koryto, překračuje hraniční hodnoty výšky hladiny a průtoku vody. Aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3. SPA – stav ohrožení - vyhlašuje ho příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, při bezprostředním nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území. V této chvíli se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

První stupeň nastává při dosažení limitních průtoků vody a výšky hladiny toku. Druhý a třetí stupeň vyhlašují povodňové orgány. Každý z těchto stupňů udává míru povodňového nebezpečí.

5. Mohu být nějak dopředu na povodeň připraven?

Dlouhodobá příprava – před stavbou nového domu je vhodné zjistit, zda se bude nacházet v záplavové oblasti. U stávajícího domu je možné provést protipovodňové úpravy a pojistit si majetek.

6. Co mám dělat při jednotlivých stupních povodňové aktivity?

Při prvním stupni povodňové aktivity (stav bdělosti) se voda v toku ještě nerozlévá do okolí (mimo drobné nerovnosti terénu), nejsou ohroženy životy ani majetek.  Je třeba dbát zvýšené pozornosti a sledovat aktuální vývoj a hromadné sdělovací prostředky.

Při druhém stupni povodňové aktivity (stav pohotovosti) se voda z koryta vylévá do okolního terénu (nepůsobí výraznější škody, jsou zatopena pole, louky, polní komunikace, sklepy). Je třeba zahájit vlastní činnost k ochraně životů, zdraví, a majetku (např. zásobovat se potravinami a pitnou vodou alespoň na 2-3 dny, překontrolovat stav uzávěrů vody, elektřiny a plynu), preventivně se informovat na obecním úřadě o případné evakuaci.

Při třetím stupni povodňové aktivity (stav ohrožení) jsou zaplaveny komunikace a objekty v okolí vodního toku. Hladina vody může působit destruktivně. Je třeba připravit všem členům domácnosti evakuační zavazadlo, připravit vozidlo k evakuaci nebo ho včas odvézt na bezpečné místo, přemístit cenné věci, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater, připravit vyvedení hospodářských zvířat, domácí mazlíčky zásobit vodou a potravou, uklidit nebo řádně zajistit odplavitelný materiál v okolí budovy (např. dřevo, zahradní nábytek, volně ležící předměty). Doporučujeme mít k dispozici připravené pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken. Při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod plynu a vody. Uhasit otevřený oheň v topidlech, sledovat zprávy sdělovacích prostředků, dodržovat zásady evakuace. Při nedostatku času se okamžitě přesunout na vyvýšené bezpečné místo.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.