MISTROVSTVÍ ČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2022

49. Mistrovství HZS ČR a 67. Mistrovství SH ČMS v Pardubicích 2022​Fyzická připravenost hasičů je jedním ze základních předpokladů pro úspěšně provedenou záchranu osob, zvířat nebo majetku. Dlouhodobě jsou podporovány hasičské sporty, které rozvíjejí výkon služby, a to je požární sport (PS), dále jen disciplíny TFA (Toughest Firefighter Alive), FCC (Firefighter Combat Challenge) simulace zásahové činnosti a vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 

V rámci fyzické přípravy se organizují sportovní soutěže nejen v hasičském sportu, ale i v dalších odvětvích, jako je kopaná, volejbal, florbal, tenis, orientační běh a další. Při sportovních soutěžích je prohlubována nejen fyzická kondice (rychlost, vytr­valost, mrštnost, zručnost), spolupráce v družstvu, fair play, ale i přátelství, a v neposlední řadě i výmě­na zkušeností při setkání účastníků z celé ČR.

Každý rok je jmenována společná reprezenta­ce Hasičského záchranného sboru České republi­ky (HZS ČR) a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) v PS a reprezentace HZS ČR v TFA a FCC, které zastupují ČR při mezinárodních soutěžích. Tito reprezentanti, byť někteří z nich jsou držitelé světových rekordů, nejsou profesio­nální sportovci. V první řadě jsou hasiči, kteří jsou plně připraveni pomáhat občanům ČR v tísni a kteří nad rámec svých služebních povinností rozvíjejí sportovní talent, zlepšují sportovní vý­sledky a reprezentují ČR na mezinárodních mist­rovstvích.

Společné mistrovství družstev dobrovolných a profesionálních hasičů se letos bude konat po­slední srpnový týden od 26. do 28. srpna 2022 na městském stadionu Hvězda v Pardubicích a na hasičském stadionu v Hradci Králové, kde se uskuteční disciplína výstupu na cvičnou věž. Pro­fesionální hasiči budou soutěžit i v kategorii jed­notlivců, a to ve výstupu na cvičnou věž a v běhu na 100 m s překážkami. Součet časů z těchto dis­ciplín pak ocení nejlepší závodníky ve dvojboji. Stejně jako dobrovolní hasiči budou profesionální hasiči soutěžit v kategorii družstev ve třech disci­plínách: v běhu na 100 m s překážkami, ve štafetě 4 ×100 m s překážkami a v požárním útoku. Součet nejlepších výsledků jednotlivých družstev poté určí pořadí na prvních třech místech.

Dobrovolné hasiče bude zastupovat celkem 17 družstev mužů a 17 družstev žen z jednotlivých krajů ĆR. Kromě soutěžních družstev ze SH ČMS budou o nejlepší výsledky usilovat dvě družstva z České hasičské jednoty a Moravské hasičské jed­noty. Z HZS ČR se na start postaví 14 družstev, kte­rá budou zastupovat jednotlivé HZS krajů, a jedno soutěžní družstvo HZS podniku, které nominuje Asociace velitelů HZS podniků, z. s.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách mistrovství www.mrps2022.cz. Na těch­to stránkách bude také možnost po celou dobu mistrovství sledovat přímý přenos všech disciplín.

Požární sport v hasičích rozvíjí nejen fyzické předpokla­dy, ale i morálku a týmovou spolupráci. Prv­ní soutěž v disciplínách požárního sportu by­la pořádána v roce 1937 v bývalém Sovět­ském svazu. V roce 1967 se PS dostal do Čes­koslovenska, a to zejména do profesionální části požární ochrany. Propagátorem PS byl u nás Ing. Pavel Stoklásek, náčelník Hlavní správy PO od roku 1975. Profesionální hasiči z Prahy v roce 1968 poprvé reprezentovali Československo na mezinárodní soutěži v PS pořádané v tehdejším Leningradu. Zásadní rozhodnutí padlo v roce 1970, kdy PS byl za­řazen do odborné a fyzické přípravy všech profesionálních hasičů z celého Českoslo­venska. Zároveň bylo započato s organizová­ním mistrovství ČSSR, a to první celostátní soutěží konanou v roce 1970 v Ostravě. V pa­desátileté historii pořádání mistrovství v PS byly vynechány pouze ročníky 1973, 1977 a 2020 (z důvodu epidemie covidu-19).

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.