Jarní požáry trávy

Jak je vidět, jarní sluníčko již láká zahrádkáře na své zahrádky a lidé využívají tuto dobu, kdy máme trávit čas hlavně doma, a začínají vypalovat trávu.

Pohrabat starou trávu nebo snad ještě podzimní listí není snadné, a tak se mnozí stále ještě obracejí k jejich pálení. Vzít zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně namáhavé než poctivě hráběmi celou plochu zbavit starého porostu. Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem přispívajícím k lepšímu růstu nového porostu.

Jenže, koho by napadlo, že tato „metoda“ zahradnické práce může vést k nejtragičtějším koncům (nehledě k úhynu přezimujících broučků, larev apod.).

Provádět vypalování porostů (staré trávy, malých keříků, stromků, bylin apod.) je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt, porost nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem a v neposlední řadě přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Jsou známé případy, např. vzplanutí lesa po dvou týdnech ve vzdálenosti až sedmdesáti metrů od původního místa pálení. Bohužel jsou každoročně zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři a v neposlední řadě i uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy.

V jarních a podzimních měsících hasiči vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů, a i přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit.

Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jí hrozí pokuta až do 25 000 Kč. Fyzické osoby při spalování hořlavých látek, např. při pálení suchých větví na hromadě, jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem zapálení, což znamená, že zapálenou hromadu musí mít stále pod dozorem a musí mít i připravené prostředky pro její případné uhašení, zároveň je nutné vyhodnotit povětrnostní podmínky, stačí i ne příliš silný vítr, aby slabé žhavé větvičky roznesl po okolí. 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby se při vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona o PO, za který jim hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí při nenahlášení spalování hořlavých látek na volném prostranství, kdy jim při nahlášení může příslušný hasičský záchranný sbor stanovit i další podmínky pro spalování, případně jim tuto činnost zakázat).Podnikající fyzické osoby a právnické osoby jsou tedy povinny spalování předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Navíc dle zákona o PO pro fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích veřejnosti vidění jako složka, která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme, nahlaste Vaše pálení biologického odpadu třeba přes webové stránky hasičů na operační středisko!

Hasiči Pardubického kraje již před osmi lety spustili speciální službu pro občany, firmy a právnické osoby, která by jim měla šetřit čas a finanční náklady. Pálení klestí v Pardubickém kraji lze hlásit elektronicky.

Elektronický formulář občané najdou na webových stránkách HZS Pardubického kraje – https://paleni.izscr.cz/ .

Pálení lze nadále hlásit i telefonicky na Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje tel. 950 570 110. Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které slouží přímé pomoci postiženým.

Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k oznámeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. na tísňovou linku a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší, když se něco zvrtne. 

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.