Varování

Včasné varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí mimořádné události. Varování i vyrozumění může být zajištěno všemi dostupnými prostředky, základ celého systému však tvoří "Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV)", jehož součástí jsou koncové prvky varování, které jsou schopny vydávat varovný signál (např. sirény) a koncové prvky vyrozumění, které jsou schopny předat informace orgánům krizového řízení (např. mobilní telefony).

Na území Pardubického kraje jsou za účelem varování obyvatelstva rozmístěny koncové prvky varování, což jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál. Těmito zařízeními jsou elektrické a elektronické sirény a místní informační systémy. Centrální ovládání koncových prvků varování v JSVV je zajištěno z operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Pokud je to technicky možné, po vyhlášení varovného signálu se obyvatelstvu sděluje verbální informace o mimořádné události a o opatřeních k ochraně obyvatelstva.

Každý provozovatel hromadných informačních prostředků (včetně televizního a rozhlasového vysílání) je povinen na žádost operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje neprodleně a bez úpravy obsahu uveřejnit tísňové informace.

 

V České republice je pouze jeden varovný signál "Všeobecná výstraha", kterým se varuje obyvatelstvo o hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

  • tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech

            vseobecna.jpg   

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

  • tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty

         pozarnip.jpg    

 

Dalším signálem (nikoliv varovným), je "akustická zkouška" sirén, která se provádí za účelem zkoušky provozuschopnosti celého systému.

  • sirény se rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin

 

             zkouska.jpg


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.