Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:


Provádí se elektronicky přes formulář na webových stránkách HZS Pardubického kraje v sekci
„Pálení klestí“ -Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových
linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu hasičů.
Pálení biologického materiálu po úklidu zahrad nebo těžbě dřeva lze provádět, ale za dodržení
vícero podmínek
● ještě před samotným zahájením spalování je nutné zvolit vhodné místo, které bude nejméně
50 metrů vzdálené od lesních porostů a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších
hořlavých věcí (stoh slámy, suché listí, kořeny stromů, větve apod.) ● ohniště by mělo být
ohraničeno např. kameny, aby nedošlo k jeho rozšíření; v okolí nejméně 1 metru odstraňte
hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu) ● k zapálení nikdy nepoužívejte vysoce
hořlavé látky – naftu, benzín, líh apod. ● velmi důležité je také vybavit se dostatečným
množstvím hasebních látek ● při silném větru nebo v období extrémního sucha raději oheň v
přírodě nebo na volném prostranství vůbec nerozdělávejte; při náhlém zhoršení počasí nebo
silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit ● ohniště nenechávejte ani na okamžik
bez dozoru, neroznášejte jej po okolí a nikdy do něj nevhazujte výbušné předměty ● velikost
hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor; po
ukončení pálení ohniště důkladně uhaste; místo lze opustit až po úplném uhašení ohně; při
Vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné ● po
dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat ● příjezdové
cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny ● pálit klestí lze pouze v bezpečné
vzdálenosti od obytných nebo hospodářských budov ● osoba mladší 15 let nemůže odpad pálit
bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je pálením pověřena; děti by neměly být u ohniště
ponechány bez dozoru dospělé osoby.


Mgr. David Dvořáček, DiS.
referent prevence a výchovné činnosti SDH Velká Bíteš


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.