Pozor, na falešné kominíky a podivné letákové nabídky!

Revize, kontrola, čištění komína 

 
 
S blížící se topnou sezónou lidé uvažují o čištění komínů a roste i nabídka služeb kominíků. Hasiči Vám nyní radí, jak „proklepnout“ kominíka.
Bohužel ne všichni kominíci jsou zcela seriózní a jsou i takové firmy, které záměrně inzerují služby, které neodpovídají právním předpisům a občany tak přinejmenším matou. Nedávno se opět ve schránkách objevily letáky, kde jistá kominická firma uvádí, že v ceně služby je vypracování tzv. „povinné periodické revizní zprávy“. 
 
Taková nabídka vzbuzuje přinejmenším pochybnost, neboť žádná povinnost provádět „periodické revize“ komínů neexistuje a není tedy ani povinnost opatřovat si tzv. „periodickou revizní zprávu“, kterou tato kominická firma nabízí. 
 
Pro jednoduchou orientaci v problematice je tedy vhodné si zopakovat přehled alespoň některých pojmů a povinností, které mají občané -  provozovatelé kamen a kotlů na tuhá paliva do 50 kW.
 
Revize komína (spalinové cesty):
Provádí se po opravě komína, po stavebních úpravách, po vyvložkování, vyhoření komína, při instalaci nového spotřebiče, při výměně kotle nebo kamen. Rovněž se provádí po stavbě nového komína – před zahájením provozu stavby. Revize se neprovádí pravidelně, ale jedná se o jednorázový úkon.
Výsledkem je tzv. „Revizní zpráva spalinové cesty“, jejíž nedílnou součástí je i „Technická zpráva“. Vzory obou dokumentů jsou uvedeny v nařízení vlády 91/2010 Sb. Provést revizi může pouze kominík, který vlastní zvláštní oprávnění pro provádění revizí. Toto oprávnění nesmí být starší než 5 let. Revize provedená kominíkem, který nemá toto osvědčení nebo ho má tzv. „propadlé“, je neplatná. 
 
Kontrola komína (spalinové cesty):
Kontrolu provádí kominík, který vlastní živnostenský list. Podle platných předpisů nelze kontrolu provést svépomocí. U spotřebičů na tuhá paliva se musí provádět nejméně jednou ročně. Může být kombinována s čištěním spalinové cesty nebo kontrola může být provedena bez čištění (pokud si provozovatel čistí sám). Výsledkem je tzv. „Zpráva o provedení kontroly“ anebo „čištění spalinové cesty“. Vzor dokumentu je uveden v nařízení vlády 91/2010 Sb. Ze  zprávy musí být zcela zřejmé a jednoznačné, jaké úkony byly provedeny - zda došlo pouze ke kontrole nebo zda bylo provedeno čištění i kontrola. Kominík je povinen tuto zprávu vypracovat.  Kontrola provedená kominíkem, který nemá svůj vlastní živnostenský list, nebo má např. přerušenou živnost je neplatná.
 
 
Čištění komína– u spotřebičů na tuhá paliva do 50 kW se provádí nejméně 2 x ročně u sezónního topení a 3 x ročně u celoročního topení. Čištění si může provést provozovatel spalinové cesty sám. Přitom občan nemusí vést žádný záznam ani vypracovat žádný doklad. Pro případ požáru nebo jiné nehody je však vhodné provedené čištění nějakým způsobem zaznamenat nebo zadokumentovat – byť třeba jen vyfocením vyčištěného komína na mobilní telefon. Pokud čištění provede kominík, musí vydat zprávu o provedení čištění spalinové cesty obdobně, jako je tomu u kontroly spalinové cesty.  
 
Úplný seznam revizních techniků a kominíků se živnostenským listem není nikde veden.
Žádný občan však neudělá chybu, když využije služeb kominíků nebo revizních techniků, u kterých si lze jednoduše ověřit jejich profesní způsobilost z veřejných zdrojů.  
Jde například o kominíky, kteří jsou členy Společenstva kominíků České republiky (www.skcr.cz). Ověřit si jejich členství ve společenstvu i to, zda mají oprávnění pro provádění revizí, lze v seznamech uvedených na této webové stránce. 
Skutečnost, zda běžný kominík (i ten, co není v žádném společenstvu nebo cechu) má živnostenský list si pak může každý občan ověřit v registru živnostenského podnikání www.rzp.cz.
 
V případě nejasností se každý občan může obrátit s dotazem na orgán státního požárního dozoru - HZS kraje, konkrétně na inspektory a komisaře pracoviště prevence – kontakty lze nalézt například na www.hzspa.cz.
 
 
 
mjr. Ing. Jan Novotný
vrchní komisař, HZS Pardubického kraje
územní odbor Svitavy

e-mail: jan.novotny@pak.izscr.cz


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.