Otazníky kolem tomboly Tisk
 

Co je to tombola?

Tombolou se rozumí akce (slosování) umožňující hmotnou výhru, o které rozhoduje náhoda, nikoliv zručnost, znalost nebo zkušenost účastníka. V tombole mohou být slosovány losy v papírové formě, které jsou očíslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a dalším textem (podléhá odsouhlasení povolujícího orgánu). Užití státních symbolů na losy je zakázáno. Nelze povolit tombolu, jejímž účelem je použití výnosu na krytí výdajů provozovatele, jež mají být kryty z jeho příjmů, na hrazení nákladů při pořádání zábav, slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné a případně z dalších akcí, kde je předběžně patrna nehospodárnost.

 

Kdo tombolu povoluje?

Povolit obcí (městskou částí) lze pouze tombolu s herní jistinou do 50 000,- Kč, kdy úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a větší než 50% herní jistiny. Vyplácené odměny za prodej losů do tomboly nesmí překročit 10% z ceny losů jimi prodaných. Slosování musí být veřejné a při jistině 20 – 50 000,- Kč provedeno za účasti orgánu státního dozoru (obce, města, městské části).

Provozování tomboly nesmí narušovat veřejný pořádek, účastnit se jí může jen fyzická osoba po dovršení věku 18 let, a lze ji povolit pouze v případě, že bude výtěžek použit k veřejně prospěšnému účelu (na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel). Výhry smějí být pouze movité s vyloučením peněz. Losy se prodávají pouze v den a v místě konání akce. Před slosováním musí být zajištěno, aby nemohlo být zneužito neprodaných či vrácených losů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?

Provozování tomboly může být povoleno pouze právnické osobě se sídlem na území České republiky a současně bez zahraniční majetkové účasti. Za subjekt jedná oprávněná osoba, případně se může nechat i zastoupit na základě plné moci.

Žádost lze podat písemně nebo elektronicky, s uvedením všech náležitostí včetně příloh.

Žádost musí obsahovat:

- název a sídlo pořadatele tomboly, IČ, kontaktní osobu, kontakt (telefon, e-mail apod.)

- název pořádané akce včetně adresy a data pořádání (kde a kdy bude slosování)

- oznámení účelu, na který bude použita část výtěžku

- počet vydaných losů a jejich cenu

- počet a celkovou cenu výher

- lhůtu a místo k vyzvednutí výher

- jméno loterního zástupce (identifikační data)

V přílohách musí být seznam věcných výher, jmenování loterního zástupce (doložit výpis z Rejstříku trestů o jeho bezúhonnosti), vzor losu a herní plán, které schvaluje povolovací orgán.

 

Jak postupovat?

Dostavit se na obecní úřad, městský úřad, magistrát nebo úřad městské části a podat žádost včetně příloh. Ve větších obcích a městech to řeší Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků. Je nutné mít s sebou: Žádost o povolení tomboly včetně příloh, doklad totožnosti jednatele nebo zmocněné osoby. Nejsou stanoveny jednotné předepsané formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (vztahuje se i na tombolu) se platí správní poplatek ve výši 5 000,- Kč. Za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry se platí správní poplatek ve výši 3 000,- Kč.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Při doložení všech náležitostí a přezkoumání žádosti odpovědným pracovníkem je povolení vydáno během několika dnů, max. ve lhůtě 30 dnů od podání.

Provozování tombol upravuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů. Při správním řízení, ve kterém se povoluje provozování tombol, se postupuje podle procesní normy – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Sazbu správních poplatků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (konkr. sazebník tohoto zákona).

 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V případě, že bude tombola provozována nezákonně (bez povolení) nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v zákoně nebo v rozhodnutí o povolení tomboly, může orgán státního dozoru ve správním řízení uložit provozovateli pokutu do výše  150 000,- Kč.

Jaká jsou náhradní řešení?

Namísto tomboly lze uspořádat soutěž, anketu nebo jinou akci o ceny, kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem, nepeněžité výhry. Ty u jednoho provozovatele v jednom kalendářním roce nesmějí přesáhnout částku 200 000,- Kč a hodnota jednotlivé výhry nesmí přesáhnout 20 000,- Kč.

Pořádání takových akcí je potřeba oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu (ve smyslu vyhlášky MF č. 315/1999 Sb.) nejpozději 15 dní předem. Tato oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky není zpoplatněna.

Například, jestliže pořadatelé například nebudou prodávat lístky do tomboly, ale jen slosují už prodané vstupenky, pětitisícový poplatek předem platit nemusí. Ovšem jen za předpokladu, že jednotlivá výhra v tombole nepřesáhne 20 tisíc korun. Vydělat mohou pořadatelé tak, že cenu vstupenky zvýší právě o cenu lístku do tomboly.

Zákon také dovoluje, aby jeden pětitisícový poplatek sloužil pro organizování více tombol. Jestliže se tedy na vesnici domluví zahrádkáři, hasiči a myslivci, dohromady zaplatí 5 tisíc za všechny své plesy s tombolou. A ještě jedna důležitá věc. Poplatek je příjmem obecního rozpočtu, a obci tedy nic  nebrání v tom, aby hasiče podpořila stejnou částkou, jako od nich vybrala za tombolu.

V neposlední řadě přináší řešení Zákon o loteriích, který v § 6, v odst. 4 říká: U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.