Blesk udeřil do rodinného domu

O víkendu dosti bouřilo, a blesky se proháněly nejen po nebi, některé zamířily k zemi. Místo úderu blesku nelze nikdy předvídat. O víkendu si blesk bohužel vybral rodinný dům v Dolní Rovni-Komárově. Blesk poničil veškerou elektriku v domě a střešní krytinu. Hasiči na místě termokamerou zjistili, že jsou v domě rozžhavené kabely a žhnutí v zásuvkách. Hasiči zjistili, že k požáru stavby nedošlo. Majiteli provizorně dobrovolní hasiči zakryli díru ve střeše.

Pro majitele to ale znamená, opravit střechu a kompletně vyměnit poničenou elektriku v domě. Tady škoda přesáhne určitě 100 tisíc korun.

Už ve škole nás učili, že hromosvod vynalezl v polovině 18. století Prokop Diviš. První hromosvod byl nazýván meteorologickým strojem nebo dokonce povětrnostní mašinou. Tím jsme chtěli říci, že „mít“ hromosvod je povinnost na objektech už od 12. srpna 2009. (V době výstavby tohoto poničeného domku povinnost „mít“ hromosvod nebyla).

Kdyby vás tento problém trápil, víc vám poradí Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde přímo § 36 hovoří o ochraně před bleskem:

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí


Kontakt

SHČMS
Sbor dobrovolných hasičů Osík
569 67 Osík 240
Ohlášení požáru i jiné události na tel.číslech 150 nebo 112

Také nás můžete sledovat na Facebooku.